Kezdőlap » Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára honlapjának (tkbszk.hu) adatvédelmi tájékoztatója

 

I. Adatkezelő megnevezése

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
Szakkönyvtár: 1098 Budapest, Börzsöny u. 13.
Telefonszám: (+361) 280-6712
E-mail: tankapu@tkbf.hu
Könyvtári honlap: https://www.tkbszk.hu/

II. Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Barta Péter
Honlap: https://www.tkbf.hu/
E-mail: dpo@tkbe.hu

III. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

1) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
2) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
3) 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
4) 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (Nftvhr.)
5) 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (Kultv.)
6) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
7) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (AASZ 2020.02.27)
8) TKBF Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ 2022.04.07.)
10) KSzMSz 1. sz. melléklet: Könyvtárhasználati és Kölcsönzési Szabályzat (KKSz 2021.05.27)

IV. A személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelés általános célja A Tan Kapuja Buddhista Főiskola felsőoktatási szakkönyvtári tevékenységének ellátása.

V. Kezelt adatok köre

V.1.A könyvtárhasználó törvényi kötelezettség folytán kezelendő adatai: természetes személyazonosító adatok és lakcím. (Kultv. 57. §-ának (1) bek.)
V.2 Szakdolgozattal összefüggésben törvényi kötelezettség folytán kezelendő: a szakdolgozatban, illetve azzal kapcsolatosan a könyvtári rendszerben rögzített hallgatói adatok. (Nftv. 3. melléklet I/B. 1. pont)
 

Adathozzáférők: szakkönyvtár munkatársai és vezetője; intézményvezetés (rektor, oktatási rektorhelyettes; tanulmányi igazgató, főtitkár.

Az adatkezelés időtartama: 1.) könyvtárhasználói adatok könyvtári jogviszony megszűnéséig, jogvita esetén annak jogerős lezárásáig. 2.) szakdolgozattal kapcsolatos hallgatói adatok a hallgatói jogviszony megszűnésésétől számított nyolcvan évig.

Az adattovábbítás feltételei: az adatok továbbíthatók: a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; d) az Oktatási Hivatal részére valamennyi adat; e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.

VI. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az V.1 és V.2. pontban írt adatkörben – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, valamint közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg:

1) Tájékoztatás kéréséhez való jog: saját személyes adatai kezelésére vonatkozóan a Főiskolától az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon és adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, azokat kinek továbbította. A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

2) Helyesbítéshez való jog: jogosult saját adatai változása (például lakcím- vagy e-mail cím változás) miatt, valamint hibásan vagy hiányosan felvett adatai kijavítása vagy kiegészítése érdekében az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban a Főiskolához forduljon. A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést is küld erről.

3) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Főiskolától, hogy saját személyes adatait törölje, amennyiben

 • személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
 • személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kezelték.

A Főiskola a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést is küld erről.

A törléshez való jog ugyanakkor nem korlátlan, így Ön nem élhet ezzel a jogával, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; – közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amely esetében a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetni az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

4) Zároláshoz (adatkezelés korlátozáshoz) való jog: az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Főiskola személyes adatait zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), ha

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (csak az adatai ellenőrzésének idejére);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett a felhasználásuk korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • Ön tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, annak megállapításáig, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A zárolás legfeljebb addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5) Adathordozhatósághoz való jog: az Főiskola rendelkezésére bocsátott személyes adatait jogosult géppel olvasható formátumban megkapni és ezen adatait egy választása szerinti másik adatkezelőnek átadni.

6) Tiltakozáshoz való jog: saját helyzetével kapcsolatos okokból az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben.

VIII. Az igénybe vett adatfeldolgozók

VIII.1. Honlapfejlesztő
1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: honlap fejlesztési szolgáltatás
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: BEMIND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 8200 Veszprém, Damjanich utca 7/A.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a könyvtári weboldal fejlesztése és azon keresztül elérhető szolgáltatások (Corvina) hozzáférhetőségének fejlesztése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
VIII.2. Tárhely-szolgáltató
1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság. 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a főiskolai weboldal és az azon működő szolgáltatások (Moodle) elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
 
VIII.3 Rendszerüzemeltető
1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszerfejlesztés és üzemeltetés.
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Core Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság. 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 125.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a főiskolai informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a rendszerüzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a rendszerüzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
 
VIII.4 Könyvtári rendszer szolgáltató
1) Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvtári rendszer szolgáltatása.
2) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MONGUZ Információtechnológiai Kft. 6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.
3.) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4) Az érintettek köre: valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a Corvina könyvtári rendszer üzemeltetése, működtetése és fejlesztése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a könyvtári rendszer szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a könyvtári szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, [Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
 
VIII.5. Az eduID azonosítási szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Az eduID azonosítás során a főiskolai hallgató, oktató vagy munkatárs, mint felhasználó a Főiskola által üzemeltetett azonosító szerveren keresztül jelentkezhet be attól függetlenül, hogy a saját intézménye vagy valaki más által nyújtott szolgáltatást szeretne igénybe venni (https://eduid.hu/hu). A Főiskola saját szerverén kezeli a hallgatói, illetve alkalmazotti adatokat a Főiskola Általános Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak szerint, amely elérhető: https://www.tkbf.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vagy a felhasználó által igénybe vett nem főiskolai szolgáltatást nyújtó irányában személyes adatok átadása nem történik, a Főiskola kizárólag a jogosultság engedélyezését vagy annak elutasítását jelzi az eduID rendszerben.

IX. Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön A Tan Kapuja Főiskola Szakkönyvtárának internetes honlapját (tkbszk.hu) látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a felsőoktatási intézmények honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetéséhez a Tárhely-szolgáltató szerver gépeit vesszük igénybe. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, intézményünk nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

A honlapunk látogatási statisztikájának rendszeres mérésére a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető Google Analytics Opt-out Browser Add-on böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében kérelmével (akár szóbeli, akár írásbeli) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a II. pontban közzétett elérhetőségén.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu